نام و نام خانوادگیمرتبه علمیگروهگرایشتخصص پژوهشی
مهدی اردیانیاناستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربیبررسی ساختار و خواص فیزیکی لایه­ های نازک نیمرسانا
محمد مهدی باقری محققی استادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربیتهیه و بررسی ساختار و خواص فیزیکی لایه­ های نازک و نانو مواد
مهدی عادلی فرداستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربیفیزیک لایه های نازک و نیم رسانا، سلول های خورشیدی، حسگرهای گازی، سنتز نانومواد
محمدرضا فدوی اسلاماستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربیلایه­ های نازک نیمرسانای نوری
احمد قلی زادهاستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال تجربیساخت و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مغناطیسی
داود کلهرمربیفیزیک حالت جامدماده چگال تجربیتکنولوژی خلاء، لایه­ های نازک، خواص اپتیکی جامدات
سید احمد کتابیدانشیارفیزیک حالت جامدماده چگال نظریالکترونیک مولکولی، اسپینترونیک، نانو الکترونیک، DNA الکترونیک، ساختارهای فیبوناچی، جامدات بی­نظم
حسین چراغچیاستادیارفیزیک حالت جامدماده چگال نظریترابرد کوانتومی از سیستم­ های مزوسکوپی، جایگزیدگی آندرسون، خواص ترابرد لایه­ های گرافین و نانو لوله­ های کربنی
رشید ولیدانشیارفیزیک حالت جامدماده چگال نظریاسپینترونیک، ترابرد الکترونی در سیستم­ های مزوسکوپیک، ابررسانایی، مغناطیس، عایق­ های توپولوژیک
مجتبی تاجیکاستادیارفیزیک هسته ای و ذرات بنیادیهسته ایآشکار سازی و اسپکتروسکپی نوترون و گاما، شبیه سازی مونت کارلو، دینامیک رآکتورها
سهیل خوشبین فراستادیارفیزیک هسته ای و ذرات بنیادیهسته ایترابرد مواد پرتوزا در محیط، فیزیک هدف­ های همجوشی هسته­ ای
نیما قلعهدانشیارفیزیک هسته ای و ذرات بنیادیهسته ایآشکار سازی و اسپکتروسکپی نوترون و گاما، شبیه سازی مونت کارلو
اعظم کارداناستادیارفیزیک هسته ای و ذرات بنیادیهسته ایساختار و مدل­ های هسته­ ای
لیلا شاه کرمیاستادیارفیزیک هسته ای و ذرات بنیادیذرات بنیادی و نظریه میدانهاسالیتان، هولوگرافی و دوگانی پیمانه ای/گرانشی، نظریه میدان کوانتومی و محاسبه تصحیحات کوانتومی در گرانش
کاظم فاقعیاستادیارنجوم و اختر فیزیکنجوم و اختر فیزیکمحیط­ های میان ستاره­ای، قرص ­های برافزایشی، شبیه سازی های اختر فیزیکی، تشکیل سیارات
مسعود جعفریاستادیارنجوم و اختر فیزیکنجوم و اختر فیزیکاختر فیزیک، سیستم­ های دوتایی، گرانش
شهرام عباسیاستادیارنجوم و اختر فیزیکنجوم و اختر فیزیکاختر فیزیک
خداداد کوکبیاستادیارنجوم و اختر فیزیکنجوم و اختر فیزیکمحیط­ های میان ستاره­ای، تحول و شکل گیری ستارگان
مطهره محمد پوراستادیارنجوم و اختر فیزیکنجوم و اختر فیزیکابرهای مولکولی، تشکیل ستارگان
زهرا حقانیاستادیارنجوم و اختر فیزیکگرانش و کیهان‌شناسینظریات تعمیم‌ یافته و تصحیحات هندسی گرانشی
سید شهاب شهیدیاستادیارنجوم و اختر فیزیکگرانش و کیهان‌شناسیتصحیح گرانش در IR و نظریات جرمدار گرانشی