آزمایشگاه اپتیک

 

آزمایشگاه فیزیک ۲

 

آزمایشگاه های فیزیک ۱

 

آزمایشگاه فیزیک ۲

 

آزمایشگاه فیزیک ۳

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه های فیزیک پایه ۱

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: فنی مهندسی

استاد: خانم/آقا …

شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: شیمی

استاد: خانم/آقا …

شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: شیمی

استاد: خانم/آقا …

یک شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: شیمی

استاد: خانم/آقا …

دو شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: شیمی

استاد: خانم/آقا …

دو شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: فیزیک مهندسی

استاد: خانم/آقا …

سه شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: فنی مهندسی

استاد: خانم/آقا …

سه شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

رشته: فنی مهندسی

استاد: خانم/آقا …

چهار شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه های فیزیک پایه ۲

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فنی مهندسی

خانم/آقا …

شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فنی مهندسی

خانم/آقا …

شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فنی مهندسی

خانم/آقا …

شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فنی مهندسی

خانم/آقا …

یک شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: شیمی

خانم/آقا …

یک شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فنی مهندسی

خانم/آقا …

یک شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فیزیک

خانم/آقا …

دو شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: شیمی

خانم/آقا …

دو شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: شیمی

خانم/آقا …

دو شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فنی مهندسی

خانم/آقا …

سه شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: فنی مهندسی

خانم/آقا …

سه شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: شیمی

خانم/آقا …

سه شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: زمین شناسی

خانم/آقا …

چهار شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: زمین شناسی

خانم/آقا …

چهار شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

رشته: زمین شناسی

خانم/آقا …

چهار شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه های فیزیک پایه ۳

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

رشته: فیزیک

خانم/آقا …

چهار شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه های فیزیک جدید

آزمایشگاه فیزیک مدرن

استاد اردیانیان

یک شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک مدرن

استاد اردیانیان

یک شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه فیزیک مدرن

استاد اردیانیان

سه شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه فیزیک مدرن

استاد اردیانیان

سه شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه های اپتیک

آزمایشگاه اپتیک

رشته: فیزیک مهندسی

استاد کلهر

شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه اپتیک

رشته: فیزیک مهندسی

استاد کلهر

شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه اپتیک

رشته: فیزیک مهندسی

استاد رجبی

یک شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه اپتیک

رشته: فیزیک مهندسی

استاد رجبی

یک شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه اپتیک

رشته: فیزیک

استاد کلهر

سه شنبه

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

آزمایشگاه اپتیک

رشته: فیزیک

استاد کلهر

سه شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه های حالت جامد

آزمایشگاه حالت جامد

۳ واحدی

یک شنبه

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آزمایشگاه حالت جامد

۳ واحدی

یک شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه حالت جامد

۳ واحدی

یک شنبه

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

آزمایشگاه حالت جامد

۲ واحدی

سه شنبه

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

آزمایشگاه حالت جامد

۲ واحدی

سه شنبه

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰