رئیس دانشکده فیزیک

معاون آموزشی دانشکده فیزیک

.
دکتر سید احمد کتابی
فیزیک ماده چگال نظری
استاد
saketabi@du.ac.ir

.
دکتر خداداد کوکبی
فیزیک نجوم و اختر فیزیک
استادیار
kokabi@du.ac.ir

مدیر گروه فیزیک حالت جامد

.
دکتر مهدی اردیانیان
فیزیک ماده چگال تجربی
استادیار
ardyanian@du.ac.ir

مدیر گروه فیزیک هسته ای و ذرات ینیادی

.
دکتر مجتبی تاجیک
فیزیک هسته ای
استادیار
tajik@du.ac.ir

مدیر گروه فیزیک نجوم و اخترفیزیک

.
دکتر خداداد کوکبی
فیزیک نجوم و اختر فیزیک
استادیار
kokabi@du.ac.ir