سی و سومین سمینار هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی: سخنرانی خانم دکتر مطهره محمد پور با عنوان تشکیل ستارگان در ابرهای مولکولی کم جرم

By نوامبر 12, 2016صفحه اصلی

جلسه سی و سوم از سمینارهای هفتگی گروه گرانش و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان با عنوان تشکیل ستارگان در ابرهای مولکولی کم جرم روز یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 12 در محل اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

33-mohammadpour

Leave a Reply