نحوه ارزشیابی

نمره نهایی دانشجو شامل بخش های زیر است:

  • کار کلاسی و گزارش آزمایش (۹ نمره)

  • پرسش کوتاه (۲ نمره)

  • امتحان (۹ نمره)

  • عدم رعایت نظم و مقررات ( نمره منفی)

 نکاتی که باید توجه شود:

  • پرسش کوتاه در هر جلسه در باره آزمایشی است که همان جلسه انجام می شود.

  • گزارش آزمایش باید طبق اصول نوشته شده و به موقع تحویل داده شود.

  • نحوه برگزاری امتحان به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.