یازدهمین جلسه باشگاه فیزیک دامغان در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۹ با سخنرانی خانم دکتر زهرا حقانی برگزار شد.

عنوان سمینار ایشان: “در مورد سیاه چاله ها چه می دانیم؟”

فیلم این سخنرانی را از طریق اینجا ببینید.

چکیده سخنرانی: 

در این سخنرانی ابتدا به معرفی سیاهچاله ها در نظریه نسبیت عام میپردازیم. سپس به بررسی امکان بوجود آمدن یک سیاهچاله در مراحل زندگی یک ستاره خواهیم پرداخت. بعلت وجود نیروی گرانشی بسیار قوی سیاهچاله، هیچ نوری نمیتواند از آن ساطع شود و بنابراین امکان رؤیت مستقیم آن را نداریم. بنابراین برای بررسی وجود چنین اجرامی در آسمان باید از روشهای غیر مستقیم استفاده کنیم. در این سخنرانی بعد از آشنا شدن با امواج گرانشی خواهیم دید که از این امواج میتوان برای بررسی بهتر اجرام موجود در آسمان از جمله سیاهچالهها استفاده کرد. خواهیم دید که تاکنون تلاشهای زیادی برای ساخت وسایلی که امواج گرانشی را آشکارسازی کنند، انجام شده است. نتیجه این تلاشها تاثیر عمیقی در شناخت ما از هستی داشته است.