.

.دکتر مسعود جعفری
فیزیک نجوم و اخترفیزیک
استادیار (بازنشسته)
jafari@du.ac.ir

.

.دکتر کاظم فاقعی
فیزیک نجوم و اخترفیزیک
استادیار
kfaghei@du.ac.ir

.

دکتر خداداد کوکبی
فیزیک نجوم و اخترفیزیک
استادیار
kokabi@du.ac.ir

.

دکتر مطهره محمد پور
فیزیک نجوم و اختر فیزیک
استادیار
mohammadpour@du.ac.ir

.

دکتر سید شهاب الدین شهیدی
فیزیک گرانش و کیهان شناسی
استادیار
s.shahidi@du.ac.ir

.

دکتر زهرا حقانی
فیزیک گرانش و کیهان شناسی
استادیار
z.haghani@du.ac.ir