آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه های پایه و تخصصی

(برای ارسال گزارش کار ها بر روی درس مربوطه کلیک یا از گزینه “ارسال گزارش کار ها” استفاده فرمایید)

گزینه های کاربردی

آموزش های سایت

آموزش نگارش گزارش کار – PDF

آموزش ارسال گزارش کار – PDF

آموزش مشاهده ارزشیابی – PDF

آموزش تصویری نرم افزار رسم نمودار Origin – ویدیو

آموزش تصویری Latex – ویدیو

دیگر آموزش ها – ویدیو و PDF

کتاب های مرجع

آزمایشگاه های پایه

آزمایشگاه های فیزیک

جلد اول – پایه

آزمایشگاه های پایه ۱، ۲، ۳

انتشارات دانشگاه دامغان

آزمایشگاه های تخصصی

آزمایشگاه های فیزیک

جلد دوم – تخصصی

آزمایشگاه های: مدرن، اپتیک، حالت جامد، هسته ای، لیزر

انتشارات دانشگاه دامغان

فرم تماس با مسئول آزمایشگاه های فیزیک: