.

دکتر بهنام پورحسن
فیزیک ذرات بنیادی
دانشیار
b.pourhassan@du.ac.ir

.

.دکتر مجتبی تاجیک
فیزیک هسته ای
استادیار
tajik@du.ac.ir

.

.دکتر بابک خان بابائی
فیزیک هسته ای
استادیار
b.khanbabaei@du.ac.ir

.

.دکتر اعظم کاردان
فیزیک هسته ای
استادیار
aakardan@du.ac.ir

.

.دکتر احمد نقی دخت
فیزیک هسته ای
استادیار
a.naghidokht@du.ac.ir

.

.دکتر لیلا شاه کرمی
فیزیک ذرات بنیادی
استادیار
l.shahkarami@du.ac.ir