بیست و نهمین سمینار هفتگی دانشکده فیزیک: سخنرانی خانم الهه ابراهیمی با عنوان پرتوزایی طبیعی و اثرات گاز رادن در پرتوگیری بشر

By نوامبر 12, 2016صفحه اصلی

بیست و نهممین جلسه از سمینارهای هفتگی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان در روز دو شنبه 24 آبان 95 ساعت 12 در اتاق 132 دانشکده فیزیک برگزار می شود:

29-gholami-mazandaran

Leave a Reply