رساله دکتری فیزیک ماده چگال

عنوان پايان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
ترابرد کوانتومی از نانوساختارها و صفحات گرافینی با هامیلتونی‌های مستقل از زمان و وابسته به زمانفاطمه آدینه ونددکتر حسین چراغچیاسفند 96
خواص الکترونی و ساختار انرژی نقاط کوانتومی گرافینیمحمد میرزاخانیدکتر کتابی
دکتر فرانسوا پیترز
دکتر محمد زارع نیامهر 96
مطالعه خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی نانوساختارهای سولفید مولیبدن با آلایش تنگستن و سلنیوم تهیه شده به روش های شیمیایی و فیزیکیکبری شمالیاندکتر محققی
دکتر اردیانیان
شهریور 96
ترابرد الکترونی در ساختارهای دوبعدی توپولوژیکی با برهمکنش اسپین-مداروحید درخشان مماندکتر کتابی

دکتر قربان زاده مقدم
دی 95
سنتز شیمیایی، فیزیکی و مشخصه یابی و مطالعه خواص ساختاری، الکتریکی و
اپتیکی نانوصفحات اکسید گرافن اصلاح شده
محمد صادق پورعلی دکتر محققیشهریور 95
رسانندگی غیر موضعی و مغناطو مقاومت در پیوند های فرومغناطیس/ ابررسانا/ فرومغناطیس
تشکیل شده روی سطح عایق توپولوژیک
هلیا فیلی خوزستانی دکتر ولیبهمن 93
نقش برهم کنش های تبادلیKondo و RKKY در پایداری یک ساختار مغناطیسی نگین کمالی سروستانیدکتر کتابی
دکتر یزدانی
بهمن 93
مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش ضلعی بورن- نیترید:
از تئوری تابعی چگالی تا اثرات بس ذره ای
مجتبی اشهدیدکتر کتابیدکتر شاه طهماسبیشهریور 93