رساله دکتری فیزیک ماده چگال

عنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
هامیلتونی موثر فرمیون‌های بدون جرم در صفحه دوبعدی بوروفن محمد نخعیدکتر سید احمد کتابی
دکتر فرانسوا پیترز (آنتورپ بلژیک)
بهمن ۹۸
خواص و ویژگی‌های ترابردی عایق‌های توپولوژی دوبعدی طاهره سبزهدکتر حسین چراغچیبهمن ۹۸
سنتز، مشخصه‌یابی و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی ترکیبات دوتایی WO3-TeO2 و MoO3-WO3 علی شیرپایدکتر محققیشهریور ۹۸
خواص الکترونی و ارتعاشی AMO4 (M=Mo,W;A=Sr,Ba,…)نرگس نجف‌وندزادهدکتر ولیشهریور ۹۸
بررسی پاسخ مغناطیسی ساختارهای دوبعدی نوین به ناخالصی‌های مغناطیسیمه رو شیران زائیدکتر حسین چراغچی
دکتر فریبرز پرهیزگار (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
دکتر یوناس فرانسن (Jonas fransson) - دانشگاه اوپسالا (Uppsala) سوئدشهریور ۹۷
ترابرد کوانتومی از نانوساختارها و صفحات گرافینی با هامیلتونی‌های مستقل از زمان و وابسته به زمانفاطمه آدینه ونددکتر حسین چراغچیاسفند ۹۶
خواص الکترونی و ساختار انرژی نقاط کوانتومی گرافینیمحمد میرزاخانیدکتر کتابی
دکتر فرانسوا پیترز
دکتر محمد زارع نیامهر ۹۶
مطالعه خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی نانوساختارهای سولفید مولیبدن با آلایش تنگستن و سلنیوم تهیه شده به روش های شیمیایی و فیزیکیکبری شمالیاندکتر محققی
دکتر اردیانیان
شهریور ۹۶
ترابرد الکترونی در ساختارهای دوبعدی توپولوژیکی با برهمکنش اسپین-مداروحید درخشان مماندکتر کتابی

دکتر قربان زاده مقدم
دی ۹۵
سنتز شیمیایی، فیزیکی و مشخصه یابی و مطالعه خواص ساختاری، الکتریکی و
اپتیکی نانوصفحات اکسید گرافن اصلاح شده
محمد صادق پورعلی دکتر محققیشهریور ۹۵
رسانندگی غیر موضعی و مغناطو مقاومت در پیوند های فرومغناطیس/ ابررسانا/ فرومغناطیس
تشکیل شده روی سطح عایق توپولوژیک
هلیا فیلی خوزستانی دکتر ولیبهمن ۹۳
نقش برهم کنش های تبادلیKondo و RKKY در پایداری یک ساختار مغناطیسی نگین کمالی سروستانیدکتر کتابی
دکتر یزدانی
بهمن ۹۳
مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش ضلعی بورن- نیترید:
از تئوری تابعی چگالی تا اثرات بس ذره ای
مجتبی اشهدیدکتر کتابیدکتر شاه طهماسبیشهریور ۹۳