آدرس:                     دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، دانشکده فیزیک

کد پستی:                 ۴۱۱۶۷ -۳۶۷۱۶

تلفن و نمابر:            ۳۵۲۲۰۰۹۰-۰۲۳

پست الکترونیک:  physics@du.ac.ir