آدرس:                     دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، دانشکده فیزیک

کد پستی:                 ۴۱۱۶۷ -۳۶۷۱۶

تلفن و نمابر:            35220090-023

پست الکترونیک:  physics@du.ac.ir