پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

عنوان پايان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک FeS تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزفاطمه جباریدکتر فدویبهمن 95
بررسی اثر دمای بستر و ناخالصی بوهر بر روی خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک کادمیوم سولفید (CdS) تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزفاطمه تقی زادهدکتر فدویبهمن 95
مشخصه‌یابی و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات هسته/پوسته SiO2@CuO و SiO2@NiO زهره رحیم آبادیدکتر محققیبهمن 95
سنتز و مطالعه خواص سوپرجاذب‌های آب برپایه مواد معدنی و پلی‌ساکاریدهاوحید طلوعی باروقیدکتر عادلی فرد
دکتر عسکریبهمن 95
مطالعه اثر ناخالصی آلومینیوم بر روی خواص نانوساختاری، الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک Zn1-xMgxO:Al تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیززیور رجایی مقدمدکتر اردیانیانبهمن 95
مطالعه خواص فیزیکی و سنتز نانوساختارهای حفره دار کربن فعال کاربرد در رفع آلودگی های زیست محیطیسیده کبری شاهچراغدکتر محققیدکتر ملیحه سادات موسویبهمن 95
سنتز، مشخصه یابی خواص فیزیکی و بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت اکسید روی/دی اکسید تیتانیومعلی زیاریدکتر اردیانیاندکتر محمودیبهمن 95
اشرف السادات شمسی پوردکتر محققیبهمن 94
الهه جعفریدکتر قلی زادهبهمن 94
حجت خدریدکتر قلی زاده
دکتر ملک زاده
شهریور 94
الهام مکاری پوردکتر محققیمهندس عظیمیدی 93
سمانه السادات اسدیدکتر کتابیشهریور 93
مبینا اردیانیدکتر کتابیشهریور 93
مرضیه لطفیدکتر قلی زادهدکتر ملک زادهشهریور 93
فاطمه پاشادکتر چراغچیخرداد 93
مصطفی حبیبی اصلدکتر اردیانیاندکتر قلی زادهبهمن 92
نغمه فارسی زادهدکتر ولیبهمن 92
فاطمه طالبی خوندابیدکتر ولیبهمن 92