پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

عنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
سنتز نانوذرات اکسید قلع آلایش یافته توسط آهن: مطالعه تاثیر تراکم آهن بر خواص حسگری گازی نانوذرات اکسید قلع سوسن منصوری دکتر فدویبهمن ۹۸
مطالعه اثر پارامترهای لایه‌نشانی بر خواص فیزیکی لایه‌های نازک اکسید کادمیوم تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز محمدرضا سیاسدکتر فدویبهمن ۹۸
ساخت و بررسی ویژگی¬های ساختاری، ریخت¬شناسی، دی¬الکتریک و مغناطیسی نانوکامپوزیت¬های Ni0.3Cu0.2Zn0.5Fe2O4 و هگزافریت سرب کبری خدایاریدکتر قلی زادهبهمن ۹۸
بررسی اثر غلظت مس بر خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک Cu2ZnSnS4 تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز الهام فرخی بالاجادهدکتر فدویبهمن ۹۸
مطالعه عددی خواص ترابرد فونون در نانوسیم سیلیکون: اثرات ناخالصی عزیزه آقاباباییدکتر کتابیشهریور ۹۷
مطالعه خواص مغناطیسی و ساختاری نانولوله های کربنی در حضور اتم های عناصر واسطهمرضیه فرامرز زادهدکتر کتابیبهمن ۹۶
خواص ترابرد گرمایی فونون در نانونوارهای گرافین: مطالعه آثار کرنش و تغییر شکل نانونوارمینا مجیدیدکتر کتابیبهمن ۹۶
لایه نشانی و مطالعه اثر افزودنی اکسید گرافن احیا شده و نیتروژن بر روی خواص ساختاری،‌الکتریکی و اپتیکی لایه های نانوساختار اکسید قلع - فلوئور (FTO)پریسا شایقی سبزواردکتر محققیبهمن ۹۶
سنتز، مشخصه یابی و مطالعه ی خواص ساختاری و ترموالکتریک ترکیبات نانوساختار کالکوژن بیسموت به روش هم رسوبیزهره جعفری وفادکتر محققیبهمن ۹۶
ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات
Bi1-xNdxFe1-xZrxO3 (x=0.00,0.02,0.04,0.08,0.1)
لیلا اسمعیلیدکتر قلی زادهبهمن ۹۶
ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات
Mg0.3-xMnxCu0.2Zn0.5Fe3O4 (x=0.00,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3)
نسترن شمگانیدکتر قلی زادهبهمن ۹۶
مطالعه اثر زیرلایه ITO بهینه شده و ویژگی های آند بر روی خواص فیزیکی دیود نورگسیل آلیرضا مهدیاردکتر فدویبهمن ۹۶
تهیه و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک ترکیب پایروکلر Dy2Sn2O7 (استانات دیسپرسیوم) قاسم صداقتیدکتر محققیبهمن ۹۶
مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک FeS تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزفاطمه جباریدکتر فدویبهمن ۹۵
بررسی اثر دمای بستر و ناخالصی بوهر بر روی خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک کادمیوم سولفید (CdS) تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزفاطمه تقی زادهدکتر فدویبهمن ۹۵
مشخصه‌یابی و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات هسته/پوسته SiO2@CuO و SiO2@NiO زهره رحیم آبادیدکتر محققیبهمن ۹۵
سنتز و مطالعه خواص سوپرجاذب‌های آب برپایه مواد معدنی و پلی‌ساکاریدهاوحید طلوعی باروقیدکتر عادلی فرد
دکتر عسکریبهمن ۹۵
مطالعه اثر ناخالصی آلومینیوم بر روی خواص نانوساختاری، الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک Zn1-xMgxO:Al تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیززیور رجایی مقدمدکتر اردیانیانبهمن ۹۵
مطالعه خواص فیزیکی و سنتز نانوساختارهای حفره دار کربن فعال کاربرد در رفع آلودگی های زیست محیطیسیده کبری شاهچراغدکتر محققیدکتر ملیحه سادات موسویبهمن ۹۵
سنتز، مشخصه یابی خواص فیزیکی و بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت اکسید روی/دی اکسید تیتانیومعلی زیاریدکتر اردیانیاندکتر محمودیبهمن ۹۵
اشرف السادات شمسی پوردکتر محققیبهمن ۹۴
الهه جعفریدکتر قلی زادهبهمن ۹۴
حجت خدریدکتر قلی زاده
دکتر ملک زاده
شهریور ۹۴
الهام مکاری پوردکتر محققیمهندس عظیمیدی ۹۳
سمانه السادات اسدیدکتر کتابیشهریور ۹۳
مبینا اردیانیدکتر کتابیشهریور ۹۳
مرضیه لطفیدکتر قلی زادهدکتر ملک زادهشهریور ۹۳
فاطمه پاشادکتر چراغچیخرداد ۹۳
مصطفی حبیبی اصلدکتر اردیانیاندکتر قلی زادهبهمن ۹۲
نغمه فارسی زادهدکتر ولیبهمن ۹۲
فاطمه طالبی خوندابیدکتر ولیبهمن ۹۲