پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیزیک نجوم و اخترفیزیک – گرانش و کیهان شناسی

عنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
کیهان‌شناسی در نظریه دوگانه متریک-پالاتینی تعمیم یافته شیوا کایدیدکتر شهیدیبهمن ۹۸
مشاهده پذیرهای فیزیکی در نظریه‌های گرانش تعمیم یافته فائزه مسقطیاندکتر حقانیبهمن ۹۸
اثر میدان مغناطیسی در فروریزش ابرهای مولکولیسید باقر ابراهیمیاندکتر محمدپوردی ۹۸
تعیین نظری و تجربی پارامترهای تلاطم نوری در ابرهای مولکولی آزاده سنگ سفیدیدکتر کوکبی
دکتر رجبی
شهریور ۹۸
بررسی دینامیک سیاه‌چاله‌ها در گرانش سه‌بعدی تعمیم‌یافته سمانه رحیمیدکتر شهیدیشهریور ۹۸
اثر رسانش گرمایی و همرفت در جریانهای برافزایشی مغناطیده عطیه فرجیدکتر فاقعیشهریور ۹۸
بررسی جریان‌های برافزایشی اطراف سیاه‌چاله‌ها محمد مهدی ناصریاندکتر کوکبی
دکتر پورحسن
تیر ۹۸
اثرات گرد و غبار در فروریزش ابرهای مولکولی سپیده سلمانیاندکتر محمدپوربهمن ۹۷
مطالعه قرص‌های پیش‌سیاره‌ای مغناطیدهفاطمه عزیزی اصلدکتر فاقعیآبان ۹۷
دینامیک سیاهچاله‌ها در نظریه هورندسکی مرجان حشمتیاندکتر شهیدیدکتر جعفریمهر ۹۷
کیهان‌شناسی در نظریه گالیلئون تعمیم‌یافته مهسا خادم فشتمیدکتر حقانیدکتر شهیدیمهر ۹۷
ترمودینامیک سیاهچاله‌های سه‌بعدی دیلاتونی باردار غیرخطی در گرانش رینبو محمد بیگ محمدیدکتر حقانی
دکتر دهقانی کاظمی (رازی کرمانشاه)
شهریور ۹۷
امواج گرانشی در نظریه گرانشی گالیلئون تعمیم‌یافته سید محمد ضابط زادهدکتر شهیدیشهریور ۹۷
مطالعه تحول دینامیکی ابرهای پلی‌تروپ با استفاده از روش تجزیه آدومین سمیه محمدی منشدکتر محمدپوردکتر جعفریتیر ۹۷
بررسی اثرات سرمایش و گرمایش در ابرهای مولکولی رشته‌ای مهدی رسولیدکتر کوکبیخرداد ۹۷
اثرات همرفت و رسانش گرمایی بر جریان‌ های برافزایشی سحر ارجمنددکتر فاقعیفروردین ۹۷
تعیین مشخصات تلاطمی محیط میان ستاره ای با استفاده از صفحات فازی مسعود رضاییدکتر کوکبیدکتر رجبیبهمن ۹۶
بررسی اثر اختلال در تحول ابرهای مولکولیمریم مسگران کریمیدکتر کوکبیبهمن ۹۶
بررسی پایداری سیاه چاله شوارتزشیلد در گرانش همدیس جرم¬دارالهام ملک آستانهدکتر حقانیبهمن ۹۶
بررسی تحول دینامیکی ابر پیش ستاره ای باروش تجزیه ی آدومینمحمد مهدی معماریاندکتر محمد پوربهمن ۹۶
مطالعه ترمودینامیک سیاه چاله های ابعاد بالاتر با انتروپی اصلاح شدهسحر رنگیاندکتر کوکبیدکتر پورحسنبهمن ۹۶
اثر اصلاحات انتروپی در ترمودینامیک و مکانیک آماری سیاه چاله های باردار چرخانزینب صابریدکتر کوکبیدکتر پورحسنبهمن ۹۶
رمبش گرانشی شاره کامل در حضور ثابت کیهان شناسیاختر محسن نژاددکتر جعفریبهمن ۹۶
تصحیحات مشتق های مرتبه بالاتر میدان اتر در نظریه ی اینشتین-اترمرضیه نداییدکتر حقانیدکتر جعفریبهمن ۹۶
شرایط کیهان شناختی مدل های انرژی تاریک f(R)بهرام محمدی کلهریدکتر جعفریدکتر شهیدیبهمن ۹۶
رمبش گرانشی غبار با ثابت کیهان‌شناسی سوسن چراغعلیدکتر جعفریدکتر حقانیدی ۹۶
مطالعه ناپایداری‌ها در قرص‌های برافزایشی نازک رضا مودتیدکتر کوکبیدکتر علیرضا خصالیشهریور ۹۶
وسعت فضایی فروریزش فراصوتی در ابر پیش‌ستاره‌ای همدما حسن دشتیدکتر محمدپورشهریور ۹۶
مطالعه‌ی اثرات حرارتی در ابرهای پیش‌ستاره‌ای فریده نیکونژاددکتر محمدپورشهریور ۹۶
تحول هسته ابر مولکولی دوار با میدان مغناطیسیمرضیه طهماسبی منشدکتر کوکبیبهمن ۹۵
کیهان‌شناسی در نظریه‌ی تعمیم یافته‌ی گرانشی f(R)فاطمه مجدآبادیدکتر شهیدیدکتر زهرا حقانیبهمن ۹۵
اثر وشکسانی و سرمایش در قرص‌های برافزایشی خودگرانشمریم پورمختاردکتر فاقعیدکتر محمدپوربهمن ۹۵
مریم اردکانیدکتر محمد پوربهمن ۹۴
سعید فخریدکتر جعفری
دکتر تقی زاده
دی ۹۴
مریم شیراونددکتر حقانیدکتر شهیدیشهریور ۹۴
دوران ابرهای مولکولی رشته ای مغناطیدهپریسا السادات عقیلیدکتر کوکبیشهریور ۹۴
محمد حسن پوردکتر جعفری
دکتر تقی زاده
شهریور ۹۴
مطالعه جریان های برافزایشی مغناطیده غیر تابشی در حضور همرفت و فورانمینا اعوانیدکتر فاقعیبهمن ۹۳
اثر آهنگ خروج جرم در قرص های برافزایشی پیرامون ستارگان مغناطیدهخاطره سعیدی ولاشانیدکتر فاقعیبهمن ۹۳
شیوا سلیمانیدکتر جعفریدکتر روشنشهریور ۹۳
میلاد پاک ارجقیدکتر فاقعیدکتر جعفریبهمن ۹۲
زهره سادات عظیمیدکتر عباسی
دکتر سجادیان
بهمن ۹۲
دینامیک دورانی قرص های برافزایشی پیرامون ستارگان نوترونیفاطمه صالحی نجف آبادیدکتر فاقعیبهمن ۹۲
سمیرا رضایی نژاد کلاتیدکتر جعفریدکتر شهیدیبهمن ۹۲
مینا رحمانیدکتر عباسی
دکتر خواجه نبی
شهریور ۹۲
نقش میدان مغناطیسی در ساختار قرص های برافزایشی
پهن رفت غالب با حضور باد
نسیم بیرانونددکتر عباسیشهریور ۹۲
اثر مقاومت و همرفت بر جریان های برافزایشی با تابش ناکارآمد آنمبینا امید ونددکتر فاقعیبهمن ۹۱
اثر رسانش گرمایی بر جریان های برافزایشی و شکسان و مقاومتی
در حضور میدان مغناطیسی چنبره ای
سید بهزاد صالحی نژاد فرددکتر فاقعیبهمن ۹۱
جریان های برافزایشی و شکسان و مقاومتی در حضور فوراناعظم ملا طایفهدکتر فاقعیشهریور ۹۱
بررسی تاثیر در نظر گرفتن سرعت قطبی در ساختار
قرص های برافزایشی و شکسان- مقاومت مغناطیسی
قاسم صفاییدکتر عباسیشهریور ۹۱
بکارگیری روش طیفی برای بررسی رفتار ایستایی و
دینامیکی هسته ی ابر مولکولی کروی
مسلم پوریانیدکتر جعفری
دکتر نژاد اصغر
بهمن ۹۱