پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیزیک نجوم و اخترفیزیک – گرانش و کیهان شناسی

عنوان پايان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
تحول هسته ابر مولکولی دوار با میدان مغناطیسیمرضیه طهماسبی منشدکتر کوکبیبهمن 95
کیهان‌شناسی در نظریه‌ی تعمیم یافته‌ی گرانشی f(R)فاطمه مجدآبادیدکتر شهیدیدکتر زهرا حقانیبهمن 95
اثر وشکسانی و سرمایش در قرص‌های برافزایشی خودگرانشمریم پورمختاردکتر فاقعیدکتر محمدپوربهمن 95
مریم اردکانیدکتر محمد پوربهمن 94
سعید فخریدکتر جعفری
دکتر تقی زاده
دی 94
مریم شیراونددکتر حقانیدکتر شهیدیشهریور 94
دوران ابرهای مولکولی رشته ای مغناطیدهپریسا السادات عقیلیدکتر کوکبیشهریور 94
محمد حسن پوردکتر جعفری
دکتر تقی زاده
شهریور 94
مطالعه جریان های برافزایشی مغناطیده غیر تابشی در حضور همرفت و فورانمینا اعوانیدکتر فاقعیبهمن 93
اثر آهنگ خروج جرم در قرص های برافزایشی پیرامون ستارگان مغناطیدهخاطره سعیدی ولاشانیدکتر فاقعیبهمن 93
شیوا سلیمانیدکتر جعفریدکتر روشنشهریور 93
میلاد پاک ارجقیدکتر فاقعیدکتر جعفریبهمن 92
زهره سادات عظیمیدکتر عباسی
دکتر سجادیان
بهمن 92
دینامیک دورانی قرص های برافزایشی پیرامون ستارگان نوترونیفاطمه صالحی نجف آبادیدکتر فاقعیبهمن 92
سمیرا رضایی نژاد کلاتیدکتر جعفریدکتر شهیدیبهمن 92
مینا رحمانیدکتر عباسی
دکتر خواجه نبی
شهریور 92
نقش میدان مغناطیسی در ساختار قرص های برافزایشی
پهن رفت غالب با حضور باد
نسیم بیرانونددکتر عباسیشهریور 92
اثر مقاومت و همرفت بر جریان های برافزایشی با تابش ناکارآمد آنمبینا امید ونددکتر فاقعیبهمن 91
اثر رسانش گرمایی بر جریان های برافزایشی و شکسان و مقاومتی
در حضور میدان مغناطیسی چنبره ای
سید بهزاد صالحی نژاد فرددکتر فاقعیبهمن 91
جریان های برافزایشی و شکسان و مقاومتی در حضور فوراناعظم ملا طایفهدکتر فاقعیشهریور 91
بررسی تاثیر در نظر گرفتن سرعت قطبی در ساختار
قرص های برافزایشی و شکسان- مقاومت مغناطیسی
قاسم صفاییدکتر عباسیشهریور 91
بکارگیری روش طیفی برای بررسی رفتار ایستایی و
دینامیکی هسته ی ابر مولکولی کروی
مسلم پوریانیدکتر جعفری
دکتر نژاد اصغر
بهمن 91