پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی

عنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
مطالعه ترابرد ذرات آلفا در اشتعال هدف‌های گداخت اینرسی در ایده اشتعال سریع سحر نوریدکتر خان باباییبهمن ۹۸
بهبود تصاویر پرتو ایکس بازگشتی با استفاده از روش‌های محاسباتی محمد مهدی سرویدکتر تاجیک
دکتر اسماعیل بیات (مشاور)
بهمن ۹۸
مطالعه اشتعال سوخت دودمایی دوتریوم-تریتیوم در ایده اشتعال سریع با باریکه های یونی سبک مهدی نرم دست لطفیدکتر خان باباییبهمن ۹۸
مطالعه اثر کندکنندگی و بازتابندگی مواد بر بازدهی آشکارساز BF3 برای نوترون های چشمه Am-Be241کورش صادقی گیلدهدکتر تاجیکبهمن ۹۸
بررسی تاثیر مواد موازی ساز بر تولید ذرات ثانویه در یک سیستم پروتون درمانی نفیسه اسدی جعفریدکتر تاجیکبهمن ۹۸
مطالعه اثر ناخالصی کربن در اشتعال هدف‌های دوتریوم-تریتیوم تحت موج‌های شوک نسبیتی در رهیافت اشتعال سریع محمد رضا نجاردکتر خان باباییآذر ۹۸
بررسی یک کنترل‌گر مجتمع بهینه برای کنترل جریان و موقعیت افقی پلاسما در توکامک‌های با سطح مقطع دایروی مرتضی جانفزادکتر نقی‌دختآبان ۹۸
بررسی پارامترهای موثر در بهینه‌سازی یک سیستم مانیتورینگ پرتو نوترون احد قوامیدکتر تاجیکمهر ۹۸
پردازش داده‌های تجربی جهت اندازه‌گیری پارامترهای سینتیکی در راکتور HWZPR مهدخت زرگریدکتر خان بابایی
دکتر خورسندی
شهریور ۹۸
محاسبه سد شکافت اول و دوم در هسته‌های سنگین با ۱۰۰-۹۰ Z=هادی زنگنهدکتر کاردان
دکتر هادی زاده (استاد مشاور فردوسی مشهد)
شهریور ۹۸
مانیتورینگ پرتوی تابشی به بافت هدف در رادیوتراپی حین جراحی با استفاده از کد MCNPX آرزو مرادیدکتر تاجیک
دکتر رنجبر
شهریور ۹۸
مطالعه بهره انرژی سوخت دوتریوم-تریتیوم در حضور عناصر غیرفعال با Z متوسط در رهیافت اشتعال مرکزیالهام خادملودکتر خان باباییشهریور ۹۸
مقارنه شکل در ناحیه جرمی ۸۰~A میثم اکبریدکتر کاردانبهمن ۹۷
شبیه‌سازی اختلال رویداد منفرد (SEU) در تراشه‌های دیجیتالی قابل برنامه‌ریزی FPGA با استفاده از کدهای سیلواکو ونلوکانفیسه خسرویدکتر تاجیک
دکتر بهزاد بقراطی
دکتر مهسا مهراد (استاد مشاور)
بهمن ۹۷
مطالعه سطوح انرژی پتانسیل هسته‌ای در ناحیه جرمی ۱۸۰ ~ A سارا شوهانیدکتر کارداندی ۹۷
مطالعه شبیه‌سازی دز جذبی و وابستگی به انرژی دزیمتر سوسوزن پلاستیک NE102 برای پرتوهای گاما محسن آل اسحقیدکتر تاجیکشهریور ۹۷
مطالعه پادپروتون‌ها به عنوان راه‌انداز در همجوشی محصورشدگی لختی به روش اشتعال سریع مریم عزیزی سرورانیدکتر خان باباییشهریور ۹۷
بررسی انتشار نور لیزر درون پلاسمای کم چگال و مطالعه ترابرد الکترون‌های پرانرژی درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع-شوکی سمیرا فقیهدکتر خان بابایی
دکتر سید ابوالفضل قاسمی
اردیبهشت ۹۷
مدلسازی تحلیلی، تابع پاسخ نوترونی آشکارسازهای سوسوزن آلی حسن قرقانی پوردکتر تاجیکاردیبهشت ۹۷
مطالعه تحلیلی سد شکافت در نواحی جرمی مختلفغلامعلی منصوریدکتر کاردانبهمن ۹۶
مطالعه گشتاور چهار قطبی نوارهای TSD در ۱۵۷,۱۵۸,۱۵۴ Erخدیجه صادقیدکتر کاردانبهمن ۹۶
مطالعه توزیع دز پروتون و ذرات ثانویه در پروتون درمانی سرطان معده با استفاده از کد MCNPXسارا صدرزادهدکتر تاجیکبهمن ۹۶
اثر اسپین بر روی سد شکافت در ایزوتوپ‌های اورانیوم ابوالفضل آبیاردکتر کارداندی ۹۶
مطالعه نوارهای TSD در هسته‌های با ۷۴-۷۰Z= و ۹۴-۹۰N=زهرا داورزنیدکتر کارداندی ۹۶
بررسی پارامترهای عملیاتی موثر بر زمان مرگ شمارنده گایگر نریمان رحیمیدکتر تاجیکشهریور ۹۶
بررسی نظری و تجربی رفتار آشکارساز سوسوزن آلی میله‌ای در یک سیستم ارتفاع سنج هسته‌ای سعید محترمدکتر تاجیک
دکتر رضا قلی پور پیوندی
شهریور ۹۶
مطالعه‌ی پتانسیل دافعه ناشی از نیروی هسته‌ای قوی در فواصل کوتاه سحر بایدکتر تاجیک
دکتر پورحسن
شهریور ۹۶
اندازه‌گیری و شبیه‌سازی دز فوتون و فوتونوترون در اتاق درمان رادیوتراپی با استفاده از دزیمترهای TLD600 و TLD700سودابه اسماعیل زادهدکتر نیما قلعه
دکتر عقیل محمدی
دکتر خیراله محمدی (مشاور)
بهمن ۹۵
بررسی و مقایسه رادیوتراپی خارجی و سیستمیک بر درمان‌پذیری تومور فرشته فریدیدکتر تاجیک
دکتر حسن رنجبر
دکتر حسن یوسف نیا (مشاور)
بهمن ۹۵
نوارهای ایرست در ایزوتوپ های لوسیستمسپیده سیاحدکتر کاردانبهمن ۹۴
اثر پارامترهای تغییر شکل بر روی سد شکافت هسته Cf250 سودابه نجاتیدکتر کاردانبهمن ۹۴
مطالعه عددی رهیافت افروزش موج ضربه ای در هدف های راکتور گداخت لختی با راه انداز یونیصبریه حسنیدکتر خوشبین فر
دکتر کالجی
شهریور ۹۴
مطالعه عددی اثرات ویژگی های ترابردی خاک بر ترابرد گاز رادنعلی اقبالیدکتر خوشبین فرشهریور ۹۴
طراحی و شبیه سازی طیف سنج نوترونی کره های باند با استفاده از آشکارسازی LiIمهدیه کلایی دکتر قلعهبهمن ۹۳
دینامیک سوختن در هدف های با افروزنده DT و سوخت پیشرفته در راکتور همجوشی محصور شده لختی با استفاده از کدDeira سید علی تقویدکتر خوشبین فربهمن ۹۳
مطالعه فرآیند افروزش و سوختن در هدف های مغناطیسی همجوشی با استفاده از کد Deiraمحمدعلی معصوم پرست کتک لاهیجانیدکتر خوشبین فربهمن ۹۳
مدل سازی عددی فرایند پخش انتشار ۱۳۷ cs نهشتی در خاکپوریا ناصریدکتر خوشبین فربهمن ۹۲
طراحی و ساخت حفاظ های کامپوزیتی جهت استفاده در میدان های شدید نوترون و گاماملیحه عزیزپور لیندیدکتر قلعهبهمن ۹۲
طراحی حفاظ فعال و غیر فعال آشکارساز یدور سدیم جهت کاهش حداقل اکتیویته قابل آشکارسازی در سیستم حمام منگنزهاجر دوستی زادهدکتر خوشبین فربهمن ۹۲
تهیه ی کتابخانه ی داده برای مطالعه ی کمی و کیفی مواد با استفاده همزمان از داده های تجربی و شبیه سازی آنالیز فعال سازی نوترونیپرویز احمدی دکتر قلعهبهمن ۹۲
طراحی و ساخت و مشخصه یابی هسته ای و مکانیکی حفاظ های بتنی و لاستیکی نسل جدیدمرضیه سلیمیدکتر قلعهبهمن ۹۲
شبیه سازی عددی فرایند احتراق و اشتعال در هدف های همجوشی محصورشدگی لختی با استفاده از کد DEIRAمهران شمس علیدکتر خوشبین فربهمن ۹۲
آنالیز فوریه انرژی نهشتی در هدف های استوانه ای در احتراق سریع باریکه یونیسپیده عارفیدکتر خوشبین فربهمن ۹۲
طراحی و ساخت نانو کامپوزیت PE/B برای حفاظت در برابر تابش نوترونمینا میریدکتر قلعهآبان ۹۲
: شبیه سازی عددی ترابرد ذرات آلفای حاصل از همجوشی هسته ای دوتریم- ترتییوم نسرین اشکیوددکتر خوشبین فربهمن ۹۱
مطالعه چرخه کاتالیزور پایونی در همجوشی هسته ای اینرسی در پلاسمای چگال D-Tقاسم آقاسیان بهنمیریدکتر قلعه
دکتر مهدوی
بهمن ۹۱
مطالعه دینامیک پلاسمای داغ دوتریم- ترتیریم با استفاده از روش خود مشابه در همجوشی محصور شدگی لختیمرضیه زارعیدکتر خوشبین فربهمن ۹۱