پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی

عنوان پايان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
اندازه‌گیری و شبیه‌سازی دز فوتون و فوتونوترون در اتاق درمان رادیوتراپی با استفاده از دزیمترهای TLD600 و TLD700سودابه اسماعیل زادهدکتر نیما قلعه
دکتر عقیل محمدی
دکتر خیراله محمدی (مشاور)
بهمن 95
بررسی و مقایسه رادیوتراپی خارجی و سیستمیک بر درمان‌پذیری تومور فرشته فریدیمجتبی تاجیک
دکتر حسن رنجبر
دکتر حسن یوسف نیا (مشاور)
بهمن 95
نوارهای ایرست در ایزوتوپ های لوسیستمسپیده سیاحدکتر کاردانبهمن 94
اثر پارامترهای تغییر شکل بر روی سد شکافت هسته Cf250 سودابه نجاتیدکتر کاردانبهمن 94
مطالعه عددی رهیافت افروزش موج ضربه ای در هدف های راکتور گداخت لختی با راه انداز یونیصبریه حسنیدکتر خوشبین فر
دکتر کالجی
شهریور 94
مطالعه عددی اثرات ویژگی های ترابردی خاک بر ترابرد گاز رادنعلی اقبالیدکتر خوشبین فرشهریور 94
طراحی و شبیه سازی طیف سنج نوترونی کره های باند با استفاده از آشکارسازی LiIمهدیه کلایی دکتر قلعهبهمن 93
دینامیک سوختن در هدف های با افروزنده DT و سوخت پیشرفته در راکتور همجوشی محصور شده لختی با استفاده از کدDeira سید علی تقویدکتر خوشبین فربهمن 93
مطالعه فرآیند افروزش و سوختن در هدف های مغناطیسی همجوشی با استفاده از کد Deiraمحمدعلی معصوم پرست کتک لاهیجانیدکتر خوشبین فربهمن 93
مدل سازی عددی فرایند پخش انتشار 137 cs نهشتی در خاکپوریا ناصریدکتر خوشبین فربهمن 92
طراحی و ساخت حفاظ های کامپوزیتی جهت استفاده در میدان های شدید نوترون و گاماملیحه عزیزپور لیندیدکتر قلعهبهمن 92
طراحی حفاظ فعال و غیر فعال آشکارساز یدور سدیم جهت کاهش حداقل اکتیویته قابل آشکارسازی در سیستم حمام منگنزهاجر دوستی زادهدکتر خوشبین فربهمن 92
تهیه ی کتابخانه ی داده برای مطالعه ی کمی و کیفی مواد با استفاده همزمان از داده های تجربی و شبیه سازی آنالیز فعال سازی نوترونیپرویز احمدی دکتر قلعهبهمن 92
طراحی و ساخت و مشخصه یابی هسته ای و مکانیکی حفاظ های بتنی و لاستیکی نسل جدیدمرضیه سلیمیدکتر قلعهبهمن 92
شبیه سازی عددی فرایند احتراق و اشتعال در هدف های همجوشی محصورشدگی لختی با استفاده از کد DEIRAمهران شمس علیدکتر خوشبین فربهمن 92
آنالیز فوریه انرژی نهشتی در هدف های استوانه ای در احتراق سریع باریکه یونیسپیده عارفیدکتر خوشبین فربهمن 92
طراحی و ساخت نانو کامپوزیت PE/B برای حفاظت در برابر تابش نوترونمینا میریدکتر قلعهآبان 92
: شبیه سازی عددی ترابرد ذرات آلفای حاصل از همجوشی هسته ای دوتریم- ترتییوم نسرین اشکیوددکتر خوشبین فربهمن 91
مطالعه چرخه کاتالیزور پایونی در همجوشی هسته ای اینرسی در پلاسمای چگال D-Tقاسم آقاسیان بهنمیریدکتر قلعه
دکتر مهدوی
بهمن 91
مطالعه دینامیک پلاسمای داغ دوتریم- ترتیریم با استفاده از روش خود مشابه در همجوشی محصور شدگی لختیمرضیه زارعیدکتر خوشبین فربهمن 91