پایان نامه های کارشناسی ارشد

علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

عنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
ویژگی های ساختاری، مغناطیسی و دی الکتریک نانوذرات MnFe2-xCoxO4فاطمه اقدامیدکتر قلی زادهبهمن ۹۸
مطالعه خواص اپتیکی نانوشاره ها برپایه پلی (آنیلین-کو-ارتوفنیلن دی آمین) و نانوکامپوزیت آن سمانه دادخواهدکتر رجبیدکتر نظر زاده زارعبهمن ۹۸
سنتز و مشخصه یابی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای کربنی به منظور کاربرد در غشاهای نانوساختارعاطفه کاظم ‌پوردکتر محققیبهمن ۹۸
تاثیر فرایند بازپخت در حضور بخار فسفر بر روی خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی نیمرسانای شفاف SnO2 آلاییده با فسفر پیام حسن پوردکتر عادلی فرد
دکتر محققی
بهمن ۹۸
سنتز نیمرساناهای چهارتایی Cu2ZnSnS4 و بررسی تاثیر فرایند سولفوردهی و سلنیزاسیون بر روی خواص فیزیکی آنها مهسا سادات سرمالکدکتر عادلی فردبهمن ۹۸
تاثیر تراکم قلع و فرایند بازپخت بر روی خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه‌های نازک چهارتایی AgZnSnS صادق ابراهیم زادهدکتر عادلی فردبهمن ۹۸
خواص اپتیکی نانونوارهای گرافن مریم شاهرضاییدکتر کتابیشهریور ۹۸
سنتز و مطالعه خواص ساختاری و فیزیکی و بررسی میزان جذب آلاینده‌های زیست محیطی نانوزئولیت LTAسید محمد وهاب غفوریان سیدالحسینیدکتر اردیانیاندکتر ملک زاده
دکتر ظهیری
شهریور ۹۸
سنتز، مشخصه‌یابی و مطالعه خواص نانوساختارهای نیکل به روش احیاء شیمیایی و الکترولس عطیه کرم زاده قاجاریدکتر محققیشهریور ۹۸
بررسی خواص ترابردی سطح عایق توپولوژیک فوق نازک مهسا فرقرازیدکتر ولیشهریور ۹۸
بررسی ساختاری و مشخصه‌یابی اپتیک خطی و غیرخطی نانوذرات نیترید تیتانیوممهدی صفادکتر رجبی
دکتر اردیانیان
شهریور ۹۸
ساخت و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت‌های GO/RGO/-BiFeO3فاطمه نوریدکتر قلی زادهشهریور ۹۸
خصوصیات ساختاری، مغناطیسی، کشسانی و دی‌الکتریک نانوذرات Mn0.3-xCdxCu0.2Zn0.5Fe2O4 (x=0.00, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30)مرتضی بیرانونددکتر قلی زادهتیر ۹۸
بررسی خواص فیزیکی لایه‌های جاذب غیرسربی به منظور کاربرد در سلول‌های خورشیدی پروسکایتیمجتبی عطاییدکتر عادلی فردبهمن ۹۷
ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات MFe12O19(M=Ba, Sr, Ca, Pb)محبوبه امینیدکتر قلی زادهبهمن ۹۷
ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات MFe12O19(M=Ba, Sr, Ca, Pb)محبوبه امینیدکتر قلی زادهبهمن ۹۷
لایه‌نشانی و مطالعه اثر ناخالصی کبالت و نیکل بر روی خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک نانوساختار اکسید تنگستن به روش اسپری پایرولیزیزفاطمه عظیمی دالنجاندکتر محققیبهمن ۹۷
استخراج و مشخصه‌یابی نانوسلولز از منبع طبیعی پوست پسته و بررسی کاربرد آن در کامپوزیت‌های سبز مریم احمدی یزدیدکتر اردیانیاندکتر ملک زادهشهریور ۹۷
خواص الکترونی نانونوارهای بورن-نیترید: مطالعه آثار کرنش و ساختار نانونوار وحید صالحی مقدم ابکوهدکتر کتابی
دکتر فدوی اسلام
شهریور ۹۷
ترابرد گرمایی اسپین (اسپین کالری ترونیک) در نانونوارهای گرافینی رضا کلامیدکتر کتابیتیر ۹۷
سنتز و مطالعه خواص نانوساختاری و اپتیک غیرخطی نیمرسانای ترکیبی اکسید سیلسیم - اکسید گرافنحمید دارابیدکتر عادلی فرددکتر رجبیبهمن ۹۶
ترابرد فونون از طریق مولکول DNAعلی اسلامی مشکنانیدکتر کتابیشهریور ۹۶
بررسی اثر دمای بستر بر خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک Cu2ZnSnS4 تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزسجاد کشاورزدکتر فدوی اسلامشهریور ۹۶
سنتز، مطالعه و مشخصه‌یابی ساختاری، الکتریکی و اپتیکی نانوساختارهای نقره کاربرد در الکترودهای نیمه شفاف رسانازینب زمانی راددکتر محققیشهریور ۹۶
ساخت و بررسی خواص فیزیکی آئروژل‌های آلومینا و سیلیکامهرداد فرهادیدکتر عادلی فردشهریور ۹۶
بررسی ساختار نواری و خواص ترابردی الکترونی نانونوارها و نانو اتصالات بر پایه فسفرینشیما خدامرادیدکتر چراغچیشهریور ۹۶
ترابرد فونون از طریق مولکول پلی‌استیلن: تاثیر توزیع‌های سالیتونساسان گنجه‌ایدکتر کتابیبهمن ۹۵
سنتز، مشخصه‌یابی خواص فیزیکی و آنتی باکتریال نانوکامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت/بریدیجیت و هیدروکسی آپاتیت/بریدیجیت آلاییده با رویصفورا قربانی دکتر اردیانیاندکتر ملک زاده
دکتر فرید نوری
بهمن ۹۵
مطالعه مقایسه‌ای رفتار فوتوکاتالیستی Fe3O4 و نانوساختارهای هسته/پوسته Fe3O4@RGO@ZnO در تخریب متیلن بلوامیر ابهریادکتر قلی زادهبهمن ۹۵
سنتز و بررسی خواص فیزیکی و حسگری نانوذرات ZnO آلاییده با ناخالصی کبالت تهیه شده به روش سولوترمالزهره آقاگلیدکتر اردیانیانبهمن ۹۵
اثر آلایش قلع بر خواص فیزیکی نانوساختارهای چندلایه‌ای TiO2 و ZnO سنتز شده به روش سل-ژل و پوشش‌دهی چرخشیفاطمه رحمانیدکتر اردیانیانبهمن ۹۵
سنتز، مشخصه‌یابی و مطالعه خواص فیزیکی نانوساختارهای سیلیکونی (Si) به روش احیای شیمیایی و حرارتی اکسید سیلیسیوم (SiO2)سهیل الله یاردکتر محققی
دکتر عادلی فرد
بهمن ۹۵
مطالعه و مشخصه‌یابی خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک Cu2FexSn1-xS4 (CFTS) تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزفاطمه غیاثیدکتر فدوی
دکتر اردیانیان
بهمن ۹۵
تهیه و مشخصه‌یابی خواص الکتریکی و اپتیکی دیود نورگسیل آلی و تاثیر نانوذرات ZnO بر عملکرد آنهنگامه سادات موسویدکتر فدویبهمن ۹۵
سنتز و مشخصه‌یابی آئروژل‌های سلولزی و کربنیسعید صفاریدکتر عادلی فرددکتر نبویبهمن ۹۵
مطالعه خواص فیزیکی و سنتز نانوساختارهای حفره دار کربن فعال کاربرد در رفع آلودگی های زیست محیطیسیده کبری شاهچراغکتر محققیبهمن ۹۵
سنتز، مشخصه یابی خواص فیزیکی و بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت اکسید روی/دی اکسید تیتانیومعلی زیاریدکتر اردیانیاندکتر محمودیبهمن ۹۵
سنتز و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات فلز نقره، مس و آهن به روش سنتز بیولوژیک (سبز)راحله کاشیدکتر محققیدی ۹۵
بررسی ساختار نواری و ترابرد کوانتومی از صفحه¬های فسفرین در حضور ناخالصیسعید امیریدکتر چراغچیشهریور ۹۵
تهیه و مشخصه¬یابی خواص الکتریکی و اپتیکی دیود نورگسیل آلی و تاثیر نانوذرات ZnO بر عملکرد آنهنگامه سادات موسویدکتر فدوی اسلامشهریور ۹۵
مطالعه و مشخصه یابی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت کربن فعال/اکسید فلزیافسانه حقیر ابراهیم آبادیدکتر محققیشهریور ۹۵
بررسی تاثیر ناخالصی آلومینیوم و عوامل کمپلکس¬ساز مختلف بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسید روی (ZnO) تهیه شده به روش هیدروترمال و سل ژلمریم ملکیاندکتر اردیانیان
دکتر فدوی اسلام
خرداد ۹۵
بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک نانوساختاری اکسید مولیبدن - سولفید مولیبدن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیزمصطفی جهان دوستدکتر عادلی فردبهمن ۹۴
تهیه و مشخصه یابی های ساختاری و اپتیکی اکسید گرافن (GO) و گرافن (G)حسین درودیدکتر عادلی فردبهمن ۹۴
اشرف السادات شمسی پوردکتر محققیبهمن ۹۴
الهه جعفریدکتر قلی زادهبهمن ۹۴
تاثیر نور بر ساختار نواری نانوساختارها و بروز فاز توپولوژیکیفاطمه عسکری شهیددکتر چراغچیبهمن ۹۴
لایه نشانی و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانوساختار اکسید مولیبدن با ناخالصی سولفور و تنگستن به روش اسپری پایرولیزیزسمیه فرجیدکتر محققیدی ۹۴
حجت خدریدکتر قلی زاده
دکتر ملک زاده
شهریور ۹۴
الهام مکاری پوردکتر محققیمهندس عظیمیدی ۹۳
سمانه السادات اسدیدکتر کتابیشهریور ۹۳
مبینا اردیانیدکتر کتابیشهریور ۹۳
مرضیه لطفیدکتر قلی زادهدکتر ملک زادهشهریور ۹۳
فاطمه پاشادکتر چراغچیخرداد ۹۳
مصطفی حبیبی اصلدکتر اردیانیاندکتر قلی زادهبهمن ۹۲
نغمه فارسی زادهدکتر ولیبهمن ۹۲
فاطمه طالبی خوندابیدکتر ولیبهمن ۹۲