کارکنان دانشکده فیزیک

سحر مسعودیان
کارشناس آزمایشگاه فیزیک

.کوروش نرگسی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک

.عباس لله زاده (بازنشسته)
کارشناس امور اداری و آموزش

مریم علیان نژاد
کارشناس امور اداری و آموزشی

.مریم مزینانی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک

.عباس دریانی
کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک

TOP