.عباس لله زاده
کارشناس امور اداری و آموزش
تلفن: 35220090-023
داخلی: 410

.کوروش نرگسی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
داخلی:

.وجیهه چگینی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
داخلی:

.مریم مزینانی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
داخلی:

حسن عظیمی
کارشناس آزمایشگاههای تحقیقاتی فیزیک

.عباس دریانی
کارشناس آزمایشگاههای تحقیقاتی فیزیک
داخلی: 223