دکتر احمد قلی زاده

رییس دانشکده فیزیک
فیزیک ماده چگال تجربی
دانشیار
gholizadeh@du.ac.ir

دکتر بابک خان بابائی

سرپرست معاونت اموزشی دانشکده
فیزیک هسته ای
استادیار
b.khanbabaei@du.ac.ir

دکتر شهاب شهیدی

مدیرگروه فیزیک نجوم

استادیار
s.shahidi@du.ac.ir

دکتر یاسر رجبی

مدیرگزوه فیزیک جامد
فیزیک جامد
استادیار
y.rajabi@du.ac.ir

TOP