آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

۱
۱

برنامه کلاسی آزمایشگاه های فیزیک نوین

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۱۴ الی ۱۸
چهار شنبهفیزیک نوین، دانشکده فیزیک، استاد دکتر اردیانیان، کارشناس خانم چگینی

آزمایشگاه فیزیک جدید

آزمایشگاه فیزیک جدید جزو دروس تخصصی دانشجویان کارشناسی فیزیک و فیزیک مهندسی می باشد.

سر فصل های این درس

 

آزمایش اول: قانون استفان-بولتزمان در تابش گرمایی

فیلم های آموزشی این آزمایش

    بخش ۱

    بخش ۲

    بخش ۳

    بخش ۴

آزمایش دوم: پدیده عادی زیمن

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

آزمایش سوم: اثر فوتوالکترونیک

قسمت ۱

قسمت ۲

 

آزمایش چهارم: اثر هال

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش پنجم: طیف اتم هیدروژن

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

آزمایش ششم: پراش الکترون

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش هفتم: بار ویژه الکترون

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش هشتم: پراش اشعه ایکس

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

آزمایش نهم: فرانک هرتز

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش دهم: قانون دوان هانت و تعیین ثابت پلانک

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

آزمایش یازدهم: قانون موزلی

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش دهم: قطره روغن ملیکان