آزمایشگاه اپتیک

 

آزمایشگاه اپتیک

 

آزمایشگاه اپتیک

 

آزمایشگاه اپتیک

۱
۱

برنامه کلاسی آزمایشگاه های اپتیک

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۸ الی ۱۲۱۶ الی ۲۰
شنبه-اپتیک، استاد کلهر، کارشناس خانم مسعودیان
یک شنبهاپتیک، استاد رجبی، کارشناس خانم مزینانی-

آزمایشگاه اپتیک

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه اپتیک ویژه دانشجویان فیزیک  و فیزیک مهندسی می باشد و در جهت تکمیل درس اپتیک، همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود.

سرفصل آزمایش ها به همراه فیلم های آموزشی

لطفا دقت فرمایید مالکیت کلیه این فیلم ها متعلق به دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان بوده و از دانلود و یا انتشار آن خودداری نمایید.

تهیه و تنظیم: دکتر یاسر رجبی

آزمایش اول: اپتیک هندسی

شبیه ساز ضریب شکست ۱

شبیه ساز ضریب شکست ۲

شبیه ساز ضریب شکست ۳

شبیه ساز ضریب شکست ۴

فیلم های آموزشی این آزمایش:

  1. فیلم آموزشی
  2. فیلم آموزشی
  3. فیلم آموزشی
  4. فیلم آموزشی
  5. فیلم آموزشی
  6. فیلم آموزشی
  7. فیلم آموزشی
  8. فیلم آموزشی

آزمایش دوم:  تداخل‌سنج دو شکافی یانگ و دو منشور فرنل

فیلم های آموزشی این آزمایش:

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

آزمایش سوم: آینه لوید و دو آینه فرنل

فیلم های آموزشی این آزمایش:

قسمت ۱

قسمت ۲

 

آزمایش چهارم: بیناب نمایی منشوری

فیلم های آموزشی این آزمایش:

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

آزمایش پنجم: پراش فرانهوفر از تک شکافی و دو شکافی

فیلم های آموزشی این آزمایش:

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

آزمایش ششم: تداخل سنج مایکلسون

فیلم های آموزشی این آزمایش:

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

آزمایش هفتم: حلقه های نیوتن و گوه هوا

قسمت ۱

قسمت ۲

آزمایش هشتم: قطبش نور

قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

آزمایش نهم: تفرق نور در توری پراش

قسمت تعیین توان تفکیک توری پراش 

قسمت تعیین طول موج مجهول در توری پراش

قسمت تعیین عرض شکاف ها در توری پراش با استفاده از نور لیزر

قسمت تعیین عرض شکاف ها در توری پراش

قسمت  معرفی آزمایش و وسایل مورد نیاز

قسمت دیتاها برای محاسبه طول موج های مجهول نور جیوه

قسمت دیتاها برای محاسبه فاصله شکاف ها در توری پراش با استفاده از لیزر سبز

قسمت عمودسازی

آزمایش دهم: تداخل سنج فابری-پرو

قسمت اندازه گیری طول موج نور مجهول در تداخل سنج فابری پرو 

قسمت روش تعیین اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم در تداخل سنج فابری پرو 

قسمت دیتاها مورد نیاز برای تعیین ضریب تبدیل و اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم در تداخل سنج فابری پرو 

قسمت دیتاهای مورد نیاز برای محاسبه طول موج مجهول در تداخل سنج فابری پرو 

قسمت معرفی دستگاه تداخل سنج فابری پرو و تعیین ضریب تبدیل تداخل سنج