.

 دکتر سید احمد کتابی
فیزیک ماده چگال نظری
استاد
saketabi@du.ac.ir

.

دکتر رشید ولی
فیزیک ماده چگال نظری
استاد
vali@du.ac.ir

.

دکتر محمد مهدی باقری محققی
فیزیک ماده چگال تجربی
دانشیار
bmohagheghi@du.ac.ir

.

دکتر حسین چراغچی
فیزیک ماده چگال نظری
دانشیار
cheraghchi@du.ac.ir

.

دکتر مهدی اردیانیان
فیزیک ماده چگال تجربی
استادیار
ardyanian@du.ac.ir

.

دکتر محمد رضا فدوی اسلام
فیزیک ماده چگال تجربی
استادیار
m.r.fadavieslam@du.ac.ir

.

دکتر احمد قلی زاده
فیزیک ماده چگال تجربی
استادیار
gholizadeh@du.ac.ir

.

دکتر مهدی عادلی فرد
فیزیک ماده چگال تجربی
استادیار
m_adelifard@du.ac.ir

.

دکتر یاسر رجبی
اپتیک و لیزر
استادیار
y.rajabi@du.ac.ir

.

دکتر داود کلهر
فوتونیک
استادیار
kalhor@du.ac.ir

.

دکتر زهره چمن زاده
نانوفیزیک
استادیار
z.chamanzadeh@du.ac.ir