آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

 

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳

 

آزمایشگاه فیزیک نوین

 

آزمایشگاه اپتیک

برنامه کلاسی آزمایشگاه های فیزیک پایه ۲

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نطر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۸ الی ۱۰۱۰ الی ۱۲۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شنبهفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، خانم مزینانیفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، خانم مسعودیانفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، خانم مسعودیانفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، آقای نرگسی
یک شنبهفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، آقای نرگسیفیزیک ۲، رشته شیمی، خانم مزینانیفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، آقای نرگسیفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، خانم مزینانی
دو شنبهفیزیک ۲، رشته فیزیک، خانم مسعودیانفیزیک ۲، رشته شیمی، آقای نرگسیفیزیک ۲، رشته شیمی، آقای نرگسیفیزیک ۲، رشته شیمی، خانم مزینانی
سه شنبهفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، خانم مسعودیانفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، خانم مسعودیانفیزیک ۲، رشته شیمی، خانم مسعودیانفیزیک ۲، رشته فنی مهندسی، آقای نرگسی
چهار شنبهفیزیک ۲، رشته زمین شناسی، آقای نرگسیفیزیک ۲، رشته زمین شناسی، خانم مزینانیفیزیک ۲، رشته زمین شناسی، خانم مسعودیانفیزیک ۲، رشته شیمی، خانم مزینانی

برنامه کلاسی آزمایشگاه های فیزیک نوین

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نطر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
سه شنبهفیزیک نوین، استاد اردیانیان ، کارشناس خانم مزینانی-
چهار شنبه-فیزیک نوین، استاد اردیانیان ، کارشناس آقای نرگسی

برنامه کلاسی آزمایشگاه های اپتیک

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نطر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۸ الی ۱۲
شنبهاپتیک، استاد کلهر، کارشناسی آقای نرگسی
دو شنبهاپتیک، استاد رجبی، کارشناس خانم مزینانی

برنامه کلاسی آزمایشگاه های حالت جامد

(جهت ارسال گزارش کار بر روی گزینه مورد نطر خود کلیک فرمایید)

روز / ساعت۱۰ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸
یک شنبهآزمایشگاه حالت جامد-دکتر فدوی اسلام (۳ واحدی)

روز / ساعت۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
سه شنبهآزمایشگاه حالت جامد-دکتر فدوی اسلام (۲ واحدی)